Szczegółowy opis

Innowacyjny projekt Chemical Advisory pn. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych”.


Tereny zielone na lotniskach to miejsce występowania owadów i pierścienic. Zmniejszenie ilości pożywienia wpłynie bezpośrednio na liczebność ptaków na lotniskach, a pośrednio zmniejszy ilość kolizji ptak – samolot i podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
Zdjęcie (1)

Celem głównym projektu jest opracowanie receptury i technologii produkcji dwóch preparatów repelentnych zmniejszających liczebność na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów będących pożywieniem dla najczęściej występujących gatunków ptaków. Jako substancje repelentne zdecydowano zastosować olejki eteryczne o silnym działaniu odstraszającym i wysokiej lotności.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele badawcze:

  1. Wytypowanie dwóch kompozycji olejków eterycznych o działaniu repelentnym na owady i skąposzczety, będące pożywieniem ptaków tj.: wróblowate, krukowate, szponiaste lub mewy oraz opracowanie modeli wytwarzania środków ekorepelentnych.
  2. Optymalizacja składu i metody wytwarzania preparatów na wybrane gatunki owadów i skąposzczetów.
  3. Przeniesienie skali laboratoryjnej wytwarzania 2 preparatów do skali ¼-technicznej.
  4. Przeniesienie założeń dot. metody wytwarzania środków repelentnych ze skali ¼-technicznej do skali produkcyjnej.

Wykorzystywane w projekcie surowce będą uzyskiwane wyłącznie z przetwórstwa produktów pochodzenia naturalnego tj.: m.in. mieszaniny olejków eterycznych, polimery biodegradowalne, ekologiczne surfaktanty.

Osiągnięcie głównego celu projektu nastąpi poprzez realizację programu badań przemysłowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i ekspertami naukowymi z zakresu chemii, biologii i ornitologii.


Proponowana metoda stanowi istotne uzupełnienie już stosowanych metod i podniesienie efektywności odstraszania ptaków co prowadzi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz co również niezwykle istotne oszczędności w kosztach usuwania skutków kolizji. Zdjęcie (2)

Ekologicznymi substancjami odstarszajacymi owady i skąposzczety są olejki eterycze charakteryzujące się wysoką lotnością, co jest korzystne z punktu widzenia działania repelentnego. Do kompozycji olejków zostaną opracowane metody wydłużające czas ich uwalniania z wykorzystaniem technik immobilizacji, np. mikrokapsułkowania, emulsyfikacji typu olej w wodzie (O/W), solubilizacji micelarnej.

Należy podkreślić, że na rynku nie istnieją tego typu produkty, przeznaczone do sektora lotniczego, o działaniu odstraszającym owady bytujące na lotniskach i stanowiące pożywienie dla wystpującego tam ptactwa. Również środek o działaniu repelentnym dla skąposzczetów jest produktem innowacynym w skali międzynarodowej, nie istnieją żadne środki o podobnym działaniu. Idea opracowania receptury dla tego preparatu z wykorzystaniem substancji z gorczycy bazuje na wiedzy pozyskanej z zagranicznej literatury naukowej. Innowacyjny charakter stanowią również zaproponowane metody wytwarzania praparatów. Zaangażowanie różnych metod dyspersji kompozycji zapachowych gwarantuje powodzenie i skuteczność działania metody.


Ograniczenie dostępności pokarmu w sposób ekologiczny spowoduje zmniejszenie atrakcyjności lotnisk dla ptaków. W efekcie zmniejszenie ilości ptaków żerujących na lotniskach przyczyni się do ograniczenia prawdopodobieństwa zderzenia z ptakami, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo lotów. Zdjęcie (3)

Preparaty opracowane zostaną na bazie surowców ekologicznych, nietoksycznych zarówno dla flory i fauny zielonych terenów około-lotniskowych. Do wytworzenia układów o przedłużonej zdolności uwalniania substancji repelentnych przewiduje się wykorzystanie polimerów naturalnych z grupy polisacharydów, takich jak pochodne celulozy, chitozan, alginiany, skrobia, guma arabska, agar. Stanowią one grupę biopolimerów pochodzących ze źródeł odnawialnych, wykazujących biodegradowalność, bioadhezyjność, nietoksyczność oraz zdolność do modyfikacji chemicznej. Do tych badań zaangażowany zostanie Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych posiadający duże doświadczenie w tym zakresie.

Projekt wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jakim jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na działalność B+R przez przedsiębiorstwo w związku z planowanym opracowaniem i wdrożeniem projektu. Projekt zakłada współpracę przedsiębiorstwa z sektorem nauki w zakresie realizacji projektów B+R implikując wzrost stopnia komercjalizacji wyników prowadzonych badań i ich wykorzystania w gospodarce poprzez transfer technologii i komercjalizację wyników prac B+R.

Zdjęcia:

Zdjęcie(1)©Riik@mctr via photopin (license)
Zdjęcie (2)©ruifo Delta B764 (ATL) via photopin (license)
Zdjęcie (3)©Mark Winterbourne